SEARCH PRODUCT

BRAND

IP RADIO

IP Radio  เป็นบริการวิทยุสื่อสารเฉพาะกลุ่มที่รูปแบบใหม่ ที่สามารถสื่อสารครอบคลุมได้ทุกพื้นที่  โดยการเชื่อมต่อผ่าน IP (Internet Protocol)โดยสามารถเชื่อมต่อกับระบบผ่านทางสัญญาณ Wifi หรือ เครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3G/4G/Lte ตอบโจทย์การทำงานขององค์กรธุรกิจที่ต้องการความคล่องตัว และใช้งานง่าย  สามารถจัดกลุ่มสนทนาได้ไม่จำกัด และยังมีความเป็นส่วนตัวไม่สามารถดักฟัง

นอกจากนี้ทางบริษัท ยังมีระบบ Console ที่เข้ามาช่วยในส่วนของการควบคุมตรวจสอบผู้ใช้งาน โดยสามารถฟังเสียงสนทนาย้อนหลัง เช็คพิกัดตำแหน่ง GPS ได้ทั้งแบบ Real Time และ ยังสามารถตรวจสอบพิกัดย้อนหลังได้อีกด้วย 

ยิ่งไปกว่านั้น ทางบริษัท ยังมี Application บนมือถือ ที่สามารถใช้ได้กับสมาร์ทโฟน ระบบแอนดรอย  ซึ่งช่วยให้เกิดความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น สามารถสื่อสารพูดคุยกันในกลุ่ม สามารถตรวจสอบพิกัดตำแหน่งลูกข่าย จัดกลุ่มเฉพาะกิจ ส่งข้อความ และการวีดีโอคอล